Práva a povinnosti člena klubu vinotéky

 

Člen klubu vinotéky je povinnen dodržovat a respektovat provozní dobu tj. denně od 9.00 hod do 18.00 hod mimo víkendů a státních svátků. Ostatní dle dohody s provozovatelem.

Informace na tel. čísle: +420 603 454 054.

Vstup do prostor vinotéky v provozní době – člen klubu vinotéky a 3 osoby, nad tento počet se využití prostor vinotéky považuje za komeční a tento je třeba provozovateli uhradit dle předchozí vzájemné dohody.

Při degustaci vín řízenou provozovatelem má vstup do vinotéky člen klubu + 1 osoba (ostatní mají vstup za poplatek dle dohody s provozovatelem. Informace na tel. čísle: +420 603 454 054.

Nápoje uvnitř Archívu dle cen na nich uvedených!

Školení, semináře, vánoční akce a další včetně rezervace termínů, zajištění služeb a předběžných cen možno dohodnout s provozovatelem vinotéky na tel. čísle: +420 603 454 054.

Člen klubu vinotéky dbá na zachování klidu a čistoty v prostorách vinotéky, chová se tak, aby svojí přítomností neomezoval ostatní členy vinotéky.

Dbá na uzamykání, uzavírání všech systémů, ke kterým má přístup a příslušné mechanismy, aby tak případným opomenutím této povinnosti neohrozil nejen svoje uložené produkty. Člen klubu nesděluje vstupní kódy, případně údaje třetím osobám. Je zakázáno, aby člen klubu vinotéky tyto zajišťovací mechanismy půjčoval nebo zpřístupnil dosahu třetích osob. Třetím osobám je vstup povolen vždy pouze v přítomnosti člena klubu vinotéky. Zakazuje se přemísťovat dekorace, manipulovat nebo jiným způsobem ohrožovat sousední i ostatní kóje, v prostorách vinotéky kouřit nebo manipulovat s otevřeným ohněm.

V případě ztráty nebo odcizení vstupních karet a klíčů je člen klubu vinotéky povinnen neprodleně informovat provozovatele vinotéky na tel. číslech:

+420 603 454 054 nebo +420 603 483 727.

Náklady spojené s výměnou zámků, klíčů případně jiných zajišťovacích mechanismů, vyvolané ztrátou, krádeží apod., mohou být předloženy provozovatelem vinotéky k úhradě subjektu, který předměty zajištění převzal.

Člen klubu vinotéky je dále povinnen při opuštění prostor vinotéky a dále celého objektu osobně provést kontrolu všech jím použitých spotřebičů instalovaných v prostoru vinotéky a na přístupové a výstupní trase, uvést interiér do původního stavu, použité sklo uložit na vyhrazené místo. Zajistit dotčené vstupní dveře proti cizímu vniknutí.

Orientační informace:

Veškeré požadavky, připomínky, náměty apod. předkládejte provozovateli vinotéky ústně nebo písemně do zařízení, které je označeno a k tomuto účelu ve vinotéce umístěno.

Tímto způsobem lze předkládat požadavky, objednávky, dotazy na výběr a doplňování vín.

Výše uvedené je možné též zasílat e-mailem na: info@privatniarchivvin.cz.

 

Ceník – akce pro členy Archívu

.. 

Do 6 osob            500,- Kč
Do 12 osob          1 500,- Kč
Nad 12 osob        3 500,- Kč 

V případě zájmu o členství v Privátním Archívu Vín volejte na tel.: +420 603 454 054 nebo zašlete e-mail: info@privatniarchivvin.cz.

..

Výše uvedené ceny nezahrnují DPH.